Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Kupující (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující (nikoli spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


1.2. Kupující si volí během objednávkového procesu způsob dopravy a platby. Pokud zvolí dopravu a platbu na prodejně označené jinak, než „COMFOR STORES" je prodávajícím subjekt, který prodejnu provozuje. Ve všech ostatních případech je prodávajícím společnost:


COMFOR STORES a.s.

Běly Pažoutové 742/1, Brno, PSČ 624 00

IČO: 26290944


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Krajském soudu v Brně, oddíl B, vložka 3771

Kontaktní údaje: tel: 515 266 300, email: eshop@comfor.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny prodávající. Seznam prodejen naleznete zde.


1.3. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále též jen OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Je-li kupující nikoli spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami a OZ.


1.4. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.comfor.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").


1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 


2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží (i služeb) a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka")

 

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup". Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky prostřednictvím tlačítka „Potvrdit nákup" se zavazuje k zaplacení objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


2.6. Jakmile prodávající objednávku od kupujícího obdrží, bude kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři automaticky odesláno potvrzení o doručení objednávky prodávajícímu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až následným potvrzením objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, které prodávající kupujícímu odešle na emailovou adresu kupujícího, a které obsahuje rekapitulaci objednávky a potvrzení o uzavřené smlouvě.


2.7. Kupující bere na vědomí, že veškeré platby, které budou prodávajícímu poskytnuty před tím, než dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím dle bodu 2.6. těchto VOP mají povahu zálohových plateb. V případě, že smluvní vztah nevznikne, je prodávající povinen veškeré platby, které od kupujícího obdržel, vrátit bez zbytečného odkladu poté, co kupujícímu oznámí, že ke vzniku smluvního vztahu nedojde, nejpozději však do 14 dnů od obdržení platby.


2.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


2.10. Prodávající při prodeji z kategorie zboží z výprodeje může prodávat zboží jenž je rozbaleno, použito, případně s nižší reklamační dobou. Kupující je o jednotlivých formách zlevněného zboží informován prodávajícím minimálně vždy před vyzvednutím zboží na prodejně nebo platbou nebo odesláním zboží přepravní službou na adresu a je oprávněn v závislosti na charakteru zboží z objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, rozsah použití,...) požádat prodávajícího o zrušení objednávky. Zrušení objednávky z této kategorie je vždy zdarma a nemůže být sankcionováno. Prezentace zboží v této kategorii je vizuálně odlišné od normálních kategorií v internetovém obchodě a není je možné zaměnit s normálním zbožím.


2.11. Prodávající umisťuje na webové rozhraní obchodu u produktů popisy, parametry, obrázky a další informace, které mu dodavatel poskytl nebo které prodávající vyhledal v nejlepší možné víře. Kupující má možnost tyto informace ověřit dotazem na prodávajícího. Zejména neshoda mezi vyobrazením na webu a konečným provedením není důvod pro reklamaci zboží, jeho vrácení nebo výměnu.

 


3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího;

- v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet;

- bezhotovostně platební kartou;

- prostřednictvím internetového bankovnictví;

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou;

- bezhotovostně online platební bránou Twisto.

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od odeslání objednávky. Jestliže k platbě dojde před tím, než bude ze strany prodávajícího kupujícímu odesláno potvrzení objednávky, jde o zálohovou platbu dle bodu 2.7. těchto VOP. Pokud se prodávající a kupující dohodl jinak, zejména kupní smlouvou, pak tyto dohodnuté podmínky mají přednost. Při požadavku na objednání a bezhotovostní platbu bude prodávající blokovat zboží pro kupujícího 96 hodin od požadavku na objednávku, pokud je v té době skladem a v dostatečném množství podle objednávky. V případě nepřipsání platby se zboží odblokuje, nicméně požadavek je v platnosti, dokud ho jedna ze stran nestornuje. Prodávající má tuto možnost udělat po 96hodinách na základě domněnky, že kupující o zboží nemá zájem.


3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Daňový doklad – fakturu kupující obdrží při platbě zboží na výdejním místě nebo při dodání zboží přepravní službou do tří (3) pracovních dnů na e-mail, který kupující uvedl při své objednávce.


3.8. Návody, manuály, technické náčrty je možné si od kupujícího vyžádat, pokud je výrobce poskytnul.

 


4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


4.2. Pokud si prodávající s kupujícím neujednaly čas plnění, je prodávající povinen odevzdat zboží kupujícímu spotřebiteli do 30 dnů po uzavření smlouvy. V případě, že prodávající tuto lhůtu nestihne, poskytne mu kupující spotřebitel dodatečnou přiměřenou lhůtu. Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít. Při doručení přepravní službou je kupující povinen převzít zboží v momentě dodání, při doručení na prodejnu do sedmi (7) dnů od data doručení. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit či po kupujícím požadovat náklady za uskladnění zboží.


4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.


4.6. Přehled možností dopravy naleznete zde.

 


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění. Práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy se však kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nevztahují na smlouvy:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho výslovným souhlasem započato před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění a prodávající jej před uzavřením smlouvy poučil, že poskytnutím plnění právo na odstoupení od smlouvy zaniká,

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. špunty pro sluchátka do uší, čistící utěrka, apod.)

- na dodávku zvukové nebo obrázkové nahrávky či počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

- na dodávku novin, periodik a časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

- o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, a to s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, který byl prodávajícím poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká,

- spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být vůči prodávajícímu učiněno jednoznačným prohlášením do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, např. prostřednictvím poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího či prostřednictvím emailové adresy. K tomuto spotřebitel může využít vzorový formulář, který je dostupný zde.

 

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, včetně všech jeho součástí a příslušenství, čímž se zde rozumí i případný dárek za nákup, pokud byl součástí plnění, tedy včetně tohoto dárku, musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno na jeho provozovně bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od učinění jednoznačného prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy vůči prodávajícímu, a to na adresu sídla prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že veškeré náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


5.3. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, nebo nejeví známky užívání.


5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a stejným způsobem, jakým je prodávající získal. Jiným způsobem ji lze vrátit pouze po dohodě se spotřebitelem a za předpokladu, že mu tím nevzniknou žádné dodatečné náklady. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím, pokud se tak dohodnou. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné, a to v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bude jevit známky nakládání s tímto zboží jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nepoměrné ceny k výrobku způsobené systémovou chybou.


5.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel prodávajícího není schopen dodat požadované zboží v požadovaném termínu, případně v požadovaném množství. Prodávající řeší tyto případy individuálně tak, aby nabídl kupujícímu pokud možno náhradní řešení.


5.8. Pokud není ujednán čas plnění, má kupující spotřebitel rovněž právo odstoupit od smlouvy postupem dle odst. 5.1., pokud mu věc nebude odevzdána do 30 dnů po uzavření smlouvy, a prodávající věc spotřebiteli neodevzdá ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou je mu spotřebitel povinen poskytnout.

 


6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. OZ).


6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a kompatabilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji kupující spotřebitel požaduje a s nimž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo k instalaci.


6.3. Prodávající dále kupujícímu spotřebiteli odpovídá za to, že je vedle ujednaných vlastností věc vhodná k účelu, k němuž se věci téhož druhu obvykle používají, že věc odpovídá množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením, že je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující spotřebitel rozumně očekávat, a rovněž že věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu spotřebiteli  poskytl před uzavřením smlouvy. Prodávající kupujícímu spotřebiteli neodpovídá za vlastnosti věci dle tohoto odstavce, pokud jej před uzavřením smlouvy upozornil na skutečnost, že se některá z vlastností dané věci liší a kupující spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.


6.4. Kupující spotřebitel může vůči prodávajícímu vytknout vadu, kterou měla věc již při jejím převzetí kupujícím spotřebitelem, a která se na věci projeví v reklamační době, jež činí 2 roky po tomto převzetí. Pokud se jedná o věc použitou a není ujednáno jinak, činí reklamační doba 1 rok. Pro uplatnění práv z vadného plnění si pečlivě uschovejte daňový doklad. V případě reklamace bude kupující spotřebitel vyzván k jeho předložení a prokázání koupě.


6. 5. V případě, že věc trpí vadou, tj. není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), může kupující spotřebitel požadovat její odstranění, přičemž si může zvolit, zda požaduje opravu věci nebo dodání nové věci. Možnost volby se neuplatní, pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnáním s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, a to s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele. Pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, vyhrazuje si prodávající právo odmítnout vadu odstranit. Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu či od smlouvy odstoupit, pokud:

- prodávající vadu neodstraní;

- vada se projeví opakovaně;

- vada představuje podstatné porušení smlouvy;

- nebo pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží kupujícího spotřebitele. Kupující spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit, pokud je daná vada nevýznamná.

 

6.6. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo vady.

 

6.7. Práva z vadného plnění dle tohoto článku spotřebiteli nenáleží, pokud vadu věci způsobil sám nebo pokud byl na vadu věci ze strany prodávajícího upozorněn již před uzavřením smlouvy a výslovně s touto skutečností souhlasil.


6.8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, tj. dojde-li k reklamaci, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob jejího vyřízení kupující spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena, a spotřebitel o tom bude informován, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, bude reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Pokud prodávající nedokončí reklamaci a nekontaktuje spotřebitele do 30 dnů od jejího uplatnění popř. pokud jde o digitální obsah či službu digitálního obsahu v přiměření době s přihlédnutím k jejich povaze a k účelu, pro nějž tyto spotřebitel požadoval, může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.


6.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


6.10. Kupující má právo na proplaceni dopravného u reklamace, která byla uznána jako oprávněná. V případě uznání reklamace může kupující požádat o proplacení vzniklých nákladů na zaslání zboží a tyto náklady budou proplaceny převodem na uvedený bankovní účet, na základě zaslaného skenu/kopie podacího lístku České pošty nebo jiného dopravce.


6.11. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady může kupující uplatnit v jakékoliv provozovně prodávajícího.

 

6.12. Poprodejní servis zboží zajišťuje prodávající.


7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou, vyjma odstoupení od smlouvy dle čl. 5, musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou prodávajícímu poskytnul.


8.2. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

9. Uživatelský účet

9.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


9.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


9.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


9.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


9.5. Uživatelský účet může být zrušen, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


9.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


9.7. iBod program - tento věrnostní program je platný jen na kmenových prodejnách Comfor Stores. Tento program, výhody a odměny či jiné benefity nebo závazky vyplývající z tohoto programu není možné požadovat na partnerských prodejnách. Taktéž tyto výhody nelze uplatnit (slevy, načítání bodů apod.) u objednávek objednaných přes webové rozhraní obchodu s doručením na partnerskou prodejnu v prodejní síti.


10. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

10.1. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů představují základní zásady, kterými se COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742/1, 62400, okres Brno-město, Brno, 26290944 řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Celé znění dostupné na adrese https://www.comfor.cz/privacy-policy, nebo dostupnéZDE


10.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad


11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


11.4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi COMFOR STORES a.s. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce – internetové stránky www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Je možné se také obrátit na platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak COMFOR STORES a.s. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na stránce www.comfor.cz/kontakt pro vyřešení nastalé situace a sporu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.


11.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12. 12. 2023


Přihlášení k zasílání novinek

Mějte jistotu, že vám žádný nový produkt neunikne!

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle pravidel o ochraně osobních údajů.
clear cache